Necdet Buluz Kırmızı et üretimi S.O.S veriyor 
Kırmızı et üretimi S.O.S veriyor
Necdet Buluz

Kırmızı et üretimi S.O.S veriyor

Bu içerik 80 kez okundu.

İthal et ile bir­lik­te kır­mı­zı et üre­ti­min­de çok önem­li dü­şüş­le­rin ol­ma­ya baş­la­ma­sı en­di­şe ya­ra­tı­yor. Sek­tör tem­sil­ci­le­ri ve üre­ti­ci­ler "Acil önlem alın­maz­sa kısa zaman sonra kır­mı­zı et vit­rin­ler­de ku­yum­cu dük­kân­la­rın­da­ki altın ve mü­cev­her gibi sa­de­ce ba­kı­la­cak ni­te­lik­te ola­cak­tır" diyor.
İthal etin de kır­mı­zı et için zaten çözüm ol­ma­ya­ca­ğı­nı daha önce gör­müş­tük. Bugün de aynı gö­rüş­te­yiz. Yerli üre­ti­me des­tek ve­ril­me­di­ği sü­re­ce ithal et pro­je­le­ri iflas et­me­ye mah­kûm­dur.
Gir­di­ler­de­ki fiyat ar­tış­la­rı üre­ti­ci­le­ri sı­kın­tı­ya soktu. Bu ne­den­le süt veren inek­le­rin de ke­sil­me­si ile süt ala­nın­da da sı­kın­tı ya­şan­ma­ya baş­la­dı. Süt ve süt ürün­le­rin­de­ki fiyat ar­tış­la­rı­nın önüne ge­çi­le­mi­yor.
Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği (TZOB) Genel Baş­ka­nı Şemsi Bay­rak­tar, kır­mı­zı ette üre­tim dü­şü­şü­nün sür­dü­ğü­nü, acil ön­le­min şart ol­du­ğu­nu bil­di­re­rek, "Bu yılın üçün­cü çey­re­ğin­de kır­mı­zı et üre­ti­mi yüzde 23.6, 9 aylık dö­nem­de yüzde 11.2 azal­dı. 2016 yı­lın­da 1 mil­yon 173 bin 42 ton olan kır­mı­zı et üre­ti­mi, Eylül ayı iti­ba­rıy­la son bir yıl­lık dö­nem­de 1 mil­yon 65 bin 105 tona indi" açık­la­ma­sı­nı ya­pı­yor.
Ocak-Ey­lül dö­ne­mi­ne ba­kıl­dı­ğın­da kır­mı­zı et üre­ti­mi­nin geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 11,2 dü­şüş­le 902 bin 354 ton­dan 794 bin 417 tona in­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bay­rak­tar bu ko­nu­ya da dik­kat çe­ki­yor ve açık­la­ma­sın­da şun­la­rı dile ge­ti­ri­yor:
"Bu yıl 9 aylık dö­ne­min­de kır­mı­zı et üre­ti­min­de­ki azal­ma 107 bin 937 tonu buldu. 2016 yı­lın­da 1 mil­yon 173 bin 42 ton olan kır­mı­zı et üre­ti­mi, Eylül iti­ba­rıy­la son bir yıl­lık dö­nem­de 1 mil­yon 65 bin 105 tona ge­ri­le­di. Kır­mı­zı et­te­ki üre­tim dü­şü­şün­de tek neden sığır eti üre­ti­min­de­ki düşüş ola­rak gö­rü­nü­yor. Koyun eti üre­ti­mi 9 aylık dö­nem­de yüzde 10.2, keçi eti üre­ti­mi yüzde 14, manda eti üre­ti­mi yüzde 330 arttı. Üçün­cü çey­rek­te üre­tim ar­tı­şı koyun etin­de yüzde 39.9, keçi etin­de yüzde 25.5, manda etin­de yüzde 400.9'u buldu. Tür­ki­ye, 9 aylık dö­nem­de 73 bin 840 ton koyun, 28 bin 347 ton keçi, 1230 ton manda eti üret­ti. Eylül iti­ba­rıy­la son bir yıl­lık dö­nem­de, koyun eti üre­ti­mi 89 bin 314, keçi eti üre­ti­mi 34 bin 498, manda eti üre­ti­mi 1295 tonu buldu. Sığır eti üre­ti­min­de­ki dü­şü­şü de cid­di­ye almak ge­re­ki­yor. Acil önlem şart­tır. Üre­ti­ci­le­ri­miz acil ola­rak des­tek­len­me­li­dir. Et ma­li­ye­ti­nin yak­la­şık yüzde 60-70'inin besi hay­va­nı, yüzde 20-30'u ise yem­dir. Besi hay­va­nı ve yem ma­li­ye­ti­ni in­dir­me­den ucuz et ye­me­nin im­kâ­nı yok "
Sa­kar­ya Ve­te­ri­ner­ler Odası Baş­ka­nı Mus­ta­fa Yıl­dız et ve süt üre­ti­mi­nin nasıl art­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da bir açık­la­ma yap­mış­tı. As­lın­da Yıl­dız'ın öne­ri­le­ri daha önce de sek­tör tem­sil­ci­le­ri ve be­si­ci­ler ta­ra­fın­dan dile ge­ti­ril­miş­ti. Şimdi bu açık­la­ma­dan kısa bir bölüm:
"Uy­gu­la­ma­ya bak­tı­ğı­mız­da şe­hir­leş­mey­le be­ra­ber me­ra­la­ra her türlü kü­çült­me­ye dair taciz giz­li­den giz­li­ye ya­şa­mak­ta­yız. Aka­bin­de yük­se­len et ve de süt fi­yat­la­rı hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan köy­lü­nün hay­van­cı­lı­ğı ve de kö­yü­nü terk et­me­si son bul­mak­ta­dır. Bunun ya­nın­da yıl­lar­ca tarım, hay­van­cı­lık­tan para ka­za­na­ma­yan üre­ti­ci­miz, daha iyi bir yaşam ha­yal­le­riy­le kente göç edi­yor. Kont­rol­süz artan şehir nü­fu­su, be­ra­be­rin­de çar­pık şe­hir­leş­me, iş­siz­lik, asa­yiş so­run­la­rı vb. bir­çok so­ru­nu için­de ba­rın­dır­mak­ta­dır. Şu anda sa­ma­nın 25-30 kg bal­ya­sı adedi 12 TL, yonca 20-25 kg bal­ya­sı 18 TL, mısır si­la­jı tonu 270 TL, pan­car küs­pe­si tonu 130 TL, yulaf 25-30 kg bal­ya­sı 15 TL, fenni yem 50 kg 58 TL'dir. Bu fi­yat­la­rı aşa­ğı­ya çek­mek üre­ti­mi ar­tır­mak he­pi­mi­zin gö­re­vi­dir. Hay­van­cı­lık des­tek­le­ri­ni yem des­tek­le­ri­ni de kap­sa­ya­cak şe­kil­de ge­niş­let­me­li­yiz. Yoksa et, süt ürün­le­ri­nin fiyat ar­tış­la­rı­nı it­ha­lat­la kısa bir süre bas­kı­lar­sı­nız. Uzun va­de­de ise kar­to­pu­nun yu­var­la­nıp bü­yü­me­si gibi her se­fe­rin­de artan bir ivme ile ette ve de sütte ma­ale­sef fi­yat­lar ar­ta­cak­tır. Bunu gör­mek için kahin ol­ma­ya gerek yok­tur. Ay­rı­ca yıl­lar­dır it­ha­la­ta rağ­men hay­van­cı­lık­ta bir iler­le­me ol­ma­dı­ğı gibi her yıl ciddi oran­da hay­van sa­yı­sın­da aza­lış sağ­lan­dı. Üre­ti­ci, üre­tim­den vaz­geç­ti­ği zaman bir daha yı­kı­lan dü­ze­ni­ni tek­rar kur­mu­yor. Çö­zü­mün bir par­ça­sı ola­rak mut­la­ka ve­te­ri­ner fa­kül­te­le­rin­den ho­ca­la­rın da ol­du­ğu, il­gi­li sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin de ol­du­ğu bir ta­nış­ma kon­se­yi ku­rul­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yo­rum."
Sorun şu:
Et fi­yat­la­rı çok yük­sek ve gi­de­rek de yük­se­li­yor. Tü­ke­ti­ci­nin alım gücü de buna pa­ra­lel ola­rak dü­şü­yor.
Ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor:
Et fi­yat­la­rı­nın nor­ma­le dön­me­si için üre­ti­min ar­tı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Bunun için de bizi yö­ne­ten­le­rin ne yap­ma­sı ge­rek­ti­ği or­ta­da. Üre­ti­ci­nin zarar et­me­ye­ce­ği, üre­ti­ci­nin üre­ti­mi­ni sür­dür­me­si­ne ve de ar­tır­ma­sı­na imkân ve­recek bir des­tek for­mül­le ve teş­vik­le bu işin üs­te­sin­den ge­li­ne­bi­lir. İşin ko­la­yı­na kaç­ma­dan uzun va­de­li prog­ram­la­rın dev­re­ye so­kul­ma­sı da şart­tır.
Akar­ya­kıt pa­ha­lı. Yem fi­yat­la­rı pa­ha­lı. Gir­di­ler sü­rek­li ola­rak üre­ti­ci­nin so­ru­nu ol­ma­ya devam edi­yor. As­lın­da sı­kın­tı­la­rın neler ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Ama, so­run­la­ra halen neş­ter atıl­mı­yor.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Birilerine para mı kazandırılıyor?
Birilerine para mı kazandırılıyor?
Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecek
Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecek