Necdet Buluz 'Kerkük Türk'tür ve Türk kalacaktır' 
'Kerkük Türk'tür ve Türk kalacaktır'
Necdet Buluz

'Kerkük Türk'tür ve Türk kalacaktır'

Bu içerik 80 kez okundu.

"Ker­kük ve diğer Türk­men yurt­la­rı­nın de­mog­ra­fik ope­ras­yon­lar­la tas­fi­ye plan­la­rı der­hal ke­sil­me­li, Ker­kük ta­ri­hi do­ku­su­na, kül­tü­rel de­rin­li­ği­ne mü­za­hir bir şe­kil­de yö­ne­til­me­li­dir. Söy­lü­yo­ruz, ra­hat­sız olu­yor­lar. Di­yo­ruz, san­cı­la­nı­yor, ku­lak­la­rı­nı tı­kı­yor­lar. Yine de söy­le­ye­ce­ğiz, yine de di­ye­ce­ğiz: Ker­kük Türk'tür, Türk'ün ebedi yur­du­dur. Kürt kö­ken­li kar­deş­le­ri­mi­ze say­gı­mız var­dır, in­sa­ni hak­la­rı­na gölge dü­şü­rül­me­me­li­dir. Arap kö­ken­li kar­deş­le­ri­mi­ze hür­me­ti­miz var­dır, dost­luk ve tarih bağ­la­rı­mız ba­ki­dir. Diğer sos­yal ve etnik grup­lar­da­ki in­san­la­ra el­bet­te ku­ca­ğı­mız ve gön­lü­müz açık­tır. Ancak bir yanda her­ke­sin hak­kı­na ri­ayet eder­ken, diğer yanda da Türk­men­le­ri sa­vun­mak, Türk­men­li­ğin onu­ru­nu yer."
Yu­ka­rı­da­ki söz­ler MHP Genel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li'ye ait. Bah­çe­li, Kuzey Irak'ta Bar­za­ni'nin kö­şe­ye sı­kış­mış du­ru­mu­nu da de­ğer­len­di­re­rek, açık­la­ma­la­rın­da Ker­kük'ün du­ru­mu­nun da açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ma­ya ça­lı­şı­yor. Doğru söy­le­di­ği­ni gö­rü­yor ve gö­rüş­le­ri­ni de so­nu­na kadar des­tek­li­yo­ruz.
Bu nok­ta­da şun­la­rı söy­le­ye­bi­li­riz:
Bar­za­ni iyice kö­şe­ye sı­kış­tı. Yap­tı­ğı yan­lış­lık­la­rı gördü. Tür­ki­ye ile iliş­ki­le­ri­ni eski dü­ze­ye çı­ka­ra­bil­mek için ara­cı­la­rı kul­la­nı­yor. Ancak ken­di­si­ne "Re­fe­ran­dum­dan geri adım at­ma­sı, Ker­kük'ten elini çek­me­si ko­şu­lu ile ken­di­si ile gö­rü­şe­bi­li­riz" me­saj­la­rı ile­ti­li­yor.
Irak mer­ke­zi Hü­kü­me­ti ile de sı­kın­tı­la­rı sü­rü­yor.
Dış des­tek de gör­mü­yor.
Şimdi Ker­kük'ü kur­tar­ma, bu­ra­da ya­şa­yan Türk­men soy­daş­la­rı­mı­zı top­rak­la­rı­na ye­ni­den ka­vuş­tur­ma za­ma­nı­dır.
Bar­za­ni ta­ra­fın­dan Ker­kük'ün ya­pı­sı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si için bu­ra­da iskan edi­len­le­rin eski yer­le­ri­ne dön­me­si, göç eden Türk­men­le­rin top­rak­la­rı­na geri dön­me­le­ri­ne iliş­kin ça­lış­ma­la­rın hızlı bi­çim­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
Bu ko­nu­da Tür­ki­ye'nin önü açık­tır. Düğ­me­ye basma za­ma­nı­dır. Bar­za­ni'nin nefes bo­ru­su ke­sil­mek üze­re­dir, ça­re­si­zi­dir. Ker­kük ve bu­ra­da yaşam mü­ca­de­le­si veren Türk­men­le­re karşı artık du­yar­sız ka­la­ma­yız. Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler ko­nu­sun da olum­lu adım­la­rı mut­la­ka at­ma­lı­yız.
Bah­çe­li'de açık­la­ma­la­rın­da bun­la­ra vurgu yap­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ken­di­si­ni din­le­ye­lim mi?
"Bar­za­ni ve ör­gü­tü ne hik­met­se çe­ki­le çe­ki­le ka­pa­na gir­miş­tir.
Ker­kük kur­ta­rıl­mış, Türk­men­ler derin bir oh çek­miş­ler­dir.
Ne var ki, Bar­za­ni'nin çok kısa sü­re­de, hiç­bir karşı di­re­niş gös­ter­me­den kaçıp git­me­si ister is­te­mez şüp­he­le­re, soru işa­ret­le­ri­ne neden ol­muş­tur.
Şayet, Ker­kük öze­lin­de yeni ve kabul edi­le­mez si­ya­si bir ta­sa­rım ve plan­la­ma için düğ­me­ye ba­sıl­mış­sa, buna da ma­şa­lık gö­re­vi­ne talip peş­mer­ge ön aç­mış­sa pek ya­kın­da bunun ko­ku­su el­bet­te çı­ka­cak­tır.
Bi­lin­sin ki, Ker­kük'ün sta­tü­sü üze­rin­de kumar oy­na­mak için ma­sa­ya otu­ran güç ve çev­re­ler mut­la­ka Türk­men­le­rin var­lık ve ta­ri­hi hak­la­rı­nı da he­sa­ba kat­mak, dik­ka­te almak mec­bu­ri­ye­tin­de­dir.
Bar­za­ni'nin vahim hesap ha­ta­sı so­nu­cu zor­la­dı­ğı re­fe­ran­dum son­ra­sı, Irak'ta or­ta­ya çıkan si­ya­si denk­lem Ker­kük'ün sta­tü­sü­nün nihai çö­zü­mü için yeni bir süreç baş­lat­mış­tır.
Peş­mer­ge­le­rin Ker­kük ve mü­ca­vir alan­lar­dan çe­kil­me­siy­le bir geçiş dö­ne­mi ya­şa­na­cak­tır. Bu net­tir.
İlk etap­ta, Ker­kük'te gü­ven­li­ği Irak or­du­su ve fe­de­ral polis sağ­la­ma­lı­dır.
Haşdi Şabi'nin gü­ven­lik ko­nu­sun­da görev üst­len­me­me­si büyük bir önem­de­dir.
Ker­kük'teki Türk­men ve Arap­lar'ın gü­ven­li­ğin te­mi­ni bağ­la­mın­da Irak or­du­su­na yar­dım­cı ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­lı­dır.
Bu­nun­la bir­lik­te, Bar­za­ni'nin Ker­kük'e ta­şı­dı­ğı PKK'lı te­rö­rist­ler ta­ma­mıy­la sö­kü­lüp atıl­ma­lı­dır. 
Ker­kük'ün idari ve si­ya­si sta­tü­sü­nün be­lir­len­me­si için Irak Mer­ke­zi yö­ne­ti­mi­nin ön­cü­lü­ğün­de bir di­ya­log-gö­rüş­me-mü­za­ke­re sü­re­ci baş­la­tıl­ma­lı­dır.
Bu sü­reç­te, Irak Türk­men­le­ri­nin ma­sa­da ol­ma­sı za­ru­ret­tir.
Ker­kük'ün nihai sta­tü­sü­nün be­lir­len­me­si sü­re­cin­de, ilk adım ola­rak nor­mal­leş­me­nin sağ­lan­ma­sı, daha önce bo­zu­lan nüfuz ya­pı­sı­nın da bu kap­sam­da ele alın­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dır.
Bu çer­çe­ve­de;
Ker­kük'e dı­şa­rı­dan iskan edi­len­le­rin gel­dik­le­ri yer­le­re gön­de­ril­me­le­ri ve Ker­kük'ten göçe zor­la­nan­la­rın yurt­la­rı­na, yu­va­la­rı­na dön­me­le­ri için bir baş­lan­gıç ta­ri­hi be­lir­len­me­li­dir.
Bu ko­nu­da ABD iş­ga­li­nin baş­la­dı­ğı 2003 yılı esas alı­na­bi­le­cek­tir.
2003 yı­lın­dan sonra Ker­kük'e dı­şa­rı­dan ge­ti­ri­len­le­rin ve Ker­kük'ten göçe zor­la­nan­la­rın ev­le­ri­ne dön­me­le­ri uygun bir çıkış ve çözüm yolu ola­rak dü­şü­nü­le­bi­le­cek­tir.
Bun­dan sonra sağ­lık­lı bir nüfus sa­yı­mı ya­pı­la­bi­le­cek­tir.
Ker­kük'ün sta­tü­sü­ne Irak'ın ba­ğım­sız­lı­ğı, top­rak bü­tün­lü­ğü ve milli bir­li­ği için­de bir çözüm yolu bu­lun­ma­sı el­zem­dir."

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Zeytin Dalı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Zeytin Dalı Harekatı için Fetih Suresi okundu
“Her gün bir yıldız daha  kayıyor avuçlarımızdan”
“Her gün bir yıldız daha kayıyor avuçlarımızdan”