Necdet Buluz "Doluluk oranımız iyi ama para kazanamadık" 
Necdet Buluz

"Doluluk oranımız iyi ama para kazanamadık"

Bu içerik 109 kez okundu.

Tu­rizm böl­ge­le­ri­miz­de­ki otel­ci ar­ka­daş­la­rı­mı­za so­ru­yo­ruz:
"Sezon nasıl geçti? Do­lu­luk ora­nı­nız ra­hat­la­tı­cı oldu mu?"
Aşa­ğı-yu­ka­rı hep­si­nin ortak gö­rü­şü şöyle:
"Otel­le­ri­mi­zi dol­dur­duk ama para ka­za­na­ma­dık."
İşte sı­kın­tı bu­ra­dan kay­nak­la­nı­yor. Çünkü, tu­rizm­ci­ler "Halen geçen yılın fi­yat­la­rı ile ça­lış­tık. Zam yap­mış olsak müş­te­ri bul­mak­ta zor­la­nır­dık. Her şey zam­lan­dı, her şeyin fi­ya­tı arttı, sı­kın­tı­yı gö­ğüs­le­dik, kar ede­me­dik ama ayak­ta dur­ma­yı da ba­şa­rı ola­rak de­ğer­len­di­ri­yo­ruz" di­yor­lar.
Sek­tör, için­de bu­lun­du­ğu­muz şu gün­ler­de para ka­zan­ma­yı unut­muş, kar et­me­den ayak­ta ka­la­bil­me mü­ca­de­le­si ve­ri­yor. Her yeni se­zo­na umut­la ba­kı­yor. Göz­ler önü­müz­de­ki 2018 tu­rizm se­zo­nu­na çev­ril­di.
Tür­ki­ye, tu­rizm­de yük­sek sezon ola­rak kabul edi­len Tem­muz-Ağus­tos dö­ne­mi­ni umut­la­na­rak ka­pat­tı. Henüz ge­lir­ler­de kayda değer bir artış ya­şan­ma­sa da aylık bazda do­lu­luk­lar iki yıl ön­ce­ki oran­la­rı aştı.
Dünya ça­pın­da veri ve ana­liz şir­ke­ti STR'nin Tür­ki­ye Otel­ci­ler Bir­li­ği (TÜROB) için ha­zır­la­dı­ğı 'Ağus­tos 2017 Ülke Per­for­mans Ra­po­ru'na göre, Tür­ki­ye'nin Ağus­tos 2017 otel do­lu­luk­la­rı, 2016 yı­lı­nın aynı dö­ne­mi­ne yüzde 40.5 ar­ta­rak yüzde 75.3 ola­rak kay­de­dil­di.
Ağus­tos 2016'da bu oran yüzde 53.6 ol­muş­tu. STR'nin sis­te­mi­ne dahil otel­le­rin ve­ri­le­ri­nin or­ta­la­ma­sı­nı veren bu artış oranı ile Tür­ki­ye, Av­ru­pa ül­ke­le­ri ara­sın­da en yük­sek artış ora­nı­nı ya­ka­la­mış oldu. Otel do­lu­luk­la­rı­nın iki yıl ön­ce­ki oranı, yani Ağus­tos 2015'teki yüzde 72.9'u ya­ka­la­ya­rak aş­tı­ğı göz­len­di.
Ra­por­da şu gö­rüş­le­re de yer ve­ri­li­yor:
Fi­yat­lar­da da henüz yıl ge­ne­li­ne yan­sı­ma­sa da aylık bazda yük­se­liş baş­la­dı. Ağus­tos 2016'da 87.1 Euro olan or­ta­la­ma gün­lük sa­tı­lan oda be­de­li Ağus­tos 2017'de hafif ar­tış­la 88.9 Euro'ya, top­lam oda sa­yı­sı üze­rin­den oda­ba­şı elde edi­len ge­lir­ler ise (Rev­PAR) 46.7 Euro'dan 67.0 Euro'ya yük­sel­di. İlk sekiz aylık otel do­lu­luk­la­rın­da da en büyük ar­tı­şı gös­te­ren ülke yüzde 16.6 ar­tış­la ve yüzde 58.3'lük do­lu­luk ora­nıy­la Tür­ki­ye oldu. Buna kar­şı­lık ilk 8 ayda oda fi­yat­la­rın­da en büyük kaybı yüzde 14.6 ge­ri­le­me ile yine Tür­ki­ye kay­det­ti. 8 ayda Tür­ki­ye'de or­ta­la­ma oda fi­ya­tı 68.7 Euro ola­rak ger­çek­leş­ti. Bu rakam geçen yılın aynı dö­ne­min­de 80.4 Euro ol­muş­tu. Oda ge­lir­le­ri ise aynı dö­nem­de ye­rin­de saydı ve 40.2'den 40.0 Euro'ya ge­ri­le­di.
İstan­bul'da ve diğer büyük il­le­ri­miz­de daha önce ya­şa­nan terör olay­la­rı ve pat­la­ma­lar­dan sonra İstan­bul'da tu­rizm felçe uğ­ra­mış­tı. Şim­di­ler­de ise İstan­bul ye­ni­den to­par­lan­ma­ya baş­la­dı.
Tu­riz­min lo­ko­mo­tif şehri İstan­bul'un Ağus­tos 2016'da yüzde 50.2 olan do­lu­luk oranı, Ağus­tos 2017'de yüzde 64.2 ar­ta­rak, yüzde 82.5 ola­rak öl­çül­dü. Av­ru­pa'da Ağus­tos 2017'de do­lu­luk oran­la­rın­da en yük­sek ar­tı­şı ya­şa­yan des­ti­nas­yon İstan­bul oldu. İki yıl önce ise yani 2015'in aynı ayın­da ise yüzde 76.7 ola­rak ger­çek­leş­miş­ti. Ağus­tos 2017'de or­ta­la­ma gün­lük sa­tı­lan oda be­de­li 89.0 Euro ola­rak, 2016'ya göre yüzde 4.2 artış gös­ter­di. Ağus­tos 2016'da bu rakam 85.4 Euro ol­muş­tu. Ancak 2015 yılı ağus­tos ayın­da bu ra­ka­mın 132.1 Euro ol­du­ğu dü­şül­dü­ğün­de gelir kaybı net bir şe­kil­de an­la­şı­lı­yor.
An­tal­ya'da Ağus­tos 2017'de otel do­lu­luk­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne kı­yas­la yüzde 16.8 ar­ta­rak yüzde 76.5 ola­rak ger­çek­leş­ti. Geçen yılın aynı ayın­da bu oran yüzde 65.5 ol­muş­tu. Ancak An­tal­ya'nın henüz 2015 oran­la­rı­nı ya­ka­la­ya­ma­dı­ğı göz­len­di. Ağus­tos 2015'te An­tal­ya'da do­lu­luk­lar or­ta­la­ma yüzde 85 ola­rak ger­çek­leş­miş­ti. An­tal­ya'da Ağus­tos ayın­da or­ta­la­ma gün­lük sa­tı­lan oda be­de­li 141.5 Euro ola­rak, 2016'ya göre yüzde 6.6 artış gös­ter­di. Ağus­tos 2016'da bu rakam 132.8 Euro ol­muş­tu. Ağus­tos 2015'de ise 198.8 Euro gibi ol­duk­ça yük­sek bir dü­zey­dey­di.
TÜRKİYE Tu­rizm Ya­tı­rım­cı­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Oya Narin de mec­li­se sevk edi­len Torba Kanun Ta­sa­rı­sın­da Tu­rizm Sek­tö­rü­ne tah­sis edi­len ara­zi­le­rin kul­la­nım hakkı sü­re­le­ri­nin uza­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik dü­zen­le­me hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Narin'in bu ko­nu­da­ki açık­la­ma­la­rı ile ya­zı­mı­zı son­lan­dı­rı­yo­ruz:
"Bir süre önce, Baş­ba­ka­nı­mız Bi­na­li Yıl­dı­rım'ın açık­la­ma­la­rın­dan mem­nu­ni­yet­le öğ­ren­di­ği­miz tah­sis sü­re­le­ri­ne iliş­kin açı­lım, ka­mu­oyu­na açık­la­nan mec­li­se sevk edi­len Torba Kanun Ta­sa­rı­sın­da kar­şı­lı­ğı­nı buldu. Bu adım sek­tö­rü­mü­zün ge­li­şi­mi­ne ola­ğa­nüs­tü des­tek sağ­la­ya­cak. Tür­ki­ye'de Ma­li­ye Ha­zi­ne­si ta­ra­fın­dan tu­rizm ya­tı­rım­la­rı için bu­gü­ne kadar ya­pı­lan tah­sis­le­rin sü­re­si en fazla 49 yıldı. Bu sü­re­le­rin önem­li kıs­mı­nın kul­la­nıl­mış ol­ma­sı ve ge­ri­ye kalan sü­re­le­rin ye­ter­siz­li­ği ne­de­niy­le eko­no­mik ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­me­si sek­tö­rün en önem­li so­run­la­rın­dan biri ha­li­ne gel­miş­ti. Sü­re­le­ri­nin so­nu­na yak­la­şan te­sis­le­rin ya­tı­rım­cı­la­rı, süre az­lı­ğı ne­de­niy­le, ortak bul­mak­ta, özel dü­zen­le­me­ler hariç tah­sis­le­rin te­mi­nat ola­rak gös­te­ri­le­me­me­si ne­de­niy­le kredi te­min­le­rin­de, ye­ni­le­me ya­tı­rım­la­rı yap­mak­ta prob­lem­ler ya­şı­yor­du. Bu fi­nan­sal so­run­la­rın üze­ri­ne gelen talep da­ral­ma­la­rı ya­tı­rım­cı­la­rı ya­tı­rım yap­mak­ta daha da çe­kin­ce­li bı­ra­kı­yor­du. Sü­re­le­ri aza­lan bu te­sis­ler için süre uza­tı­mı ya­pıl­ma­sı, sa­yı­lan bu sı­kın­tı­la­rın aşıl­ma­sın­da önem­li bir ba­sa­mak ola­cak, ye­ter­li sü­re­ye sahip ya­tı­rım­cı­lar için ise özel­lik­le yeni ya­tı­rım­lar veya ye­ni­le­me ya­tı­rım­la­rı yapma ve dış ya­tı­rım­cı, ortak bulma ko­nu­sun­da­ki ba­ri­yer­ler önem­li öl­çü­de or­ta­dan kalk­mış ola­cak"

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Birilerine para mı kazandırılıyor?
Birilerine para mı kazandırılıyor?
Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecek
Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecek