Necdet Buluz Yöresel tatları yaşatabilmek 
Yöresel tatları yaşatabilmek
Necdet Buluz

Yöresel tatları yaşatabilmek

Bu içerik 92 kez okundu.

Bod­rum'un ta­nı­tıl­ma­ya ve ta­dıl­ma­ya özgü mut­fa­ğı­nı çok­la­rı­mız bil­mez. Ge­nel­de dü­ğün­ler­de yenen ye­mek­ler "Bod­rum'a özgü ye­mek­ler" ola­rak bi­li­nir. Bunun dı­şın­da Bod­rum mut­fa­ğı­nın çe­şit­li­li­ği ve zen­gin­li­ği­ni de gör­mek ge­re­ki­yor.
Bod­rum'a gelen yer­li-ya­ban­cı tu­rist­ler özel­lik­le "yö­re­sel lez­zet­ler" arı­yor. Bu­la­bi­li­yor­lar mı, buna "evet" demek ol­duk­ça zor­dur. Çok­la­rın­da yö­re­sel lez­zet­ler bu­lu­nu­yor ama bunun sa­de­ce lis­te­ler­de kal­dı­ğı­nı da gö­rü­yo­ruz.
Zaman zaman Bod­rum'da açı­lan ve özel­lik­le yö­re­nin mut­fa­ğı­nı yan­sı­tan yi­ye­cek­le­ri ser­gi­le­yen iri­li-ufak­lı bir­çok iş­let­me her ne­den­se ka­pan­mak du­ru­mun­da kaldı. Yine de ıs­rar­la Bod­rum tat­la­rı­nı ser­gi­le­me­ye ve ta­nıt­ma­ya ça­lı­şan­lar var. Zor ko­şul­lar için­de, de­de­den, ba­ba­dan, ana­dan kalma mut­fak sa­na­tı­nı diri tutup, Bod­rum'a özgü yi­ye­cek­le­ri yeni ne­sil­le­re ak­tar­ma ça­ba­sı için­de olan­la­rı ver­dik­le­ri bu mü­ca­de­le­den do­la­yı kut­la­mak is­ti­yo­ruz.
Bun­lar­dan bi­ri­si iki yıl­dır Bod­rum'da "Bö­re­ği Su- Su Bö­re­ği Yö­re­sel lez­zet­ler" adı al­tın­da­ki küçük iş­let­me­sin­de Bod­rum tat­la­rı­nı ser­gi­le­me­ye ça­lı­şan Halil Sar­sıl­maz'dır. Halil, Bod­rum Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü yan so­ka­ğın­da­ki ( Yo­kuş­ba­şı Ma­hal­le­si Re­isoğ­lu Hacı Halil Efen­di Sokak 66/3 nu­ma­ra­lı ) iş­let­me­si­ni an­ne­si ile açmış. An­ne­si bö­rek­le­ri açı­yor, Halil pi­şi­ri­yor, ser­vis edi­yor.
Şimdi di­ye­cek­si­ni­zi ki "Bunda ne var, altı üstü börek değil mi?"
Hiç kuş­ku­suz bu so­ru­yu sor­mak­ta hak­kı­nız ola­cak­tır.
Ancak, börek var, bö­rek­çik var. Sar­sıl­maz, Bod­ru­mun lez­zet­le­rin­den su bö­re­ği­ni, kat­me­ri­ni, diğer çe­şit­le­ri­ni yö­re­ye özgü bi­çim­de iş­le­ye­rek sunum ya­pı­yor. Yeni ya­pı­la­cak ürün­le­rin için­de de kıy­ma­lı su bö­re­ği­ni, ka­şar­lı man­tar­lı su bö­re­ği­ni ve yö­re­sel ola­rak da so­ğan­lı ek­me­ği bu­lu­na­cak.
Bod­rum Ege ot­la­rı­nın bol ol­du­ğu yö­re­ler­den biri. Halil Sar­sıl­maz, bu ot ka­rı­şı­mın­dan da yine yö­re­ye özgü bö­rek­ler ya­pı­yor. Otlar önce te­miz­le­ni­yor, yı­ka­nı­yor, hafif haş­la­nı­yor ve karma ya­pı­lıp, el açma yufka içine ser­piş­ti­ri­li­yor. Bol otlu bö­rek­ler yine te­re­yağ­lı ola­rak tep­si­ler­de itina ile pi­şi­ri­li­yor.
Otlu bö­rek­le­rin de çe­şit­le­ri var.
Bod­rum gi­de­rek ge­li­şen, nü­fu­su artan bir tu­rizm ken­ti­dir. Özel­lik­le yaz ay­la­rın­da ne­re­dey­se nü­fu­su 2 mil­yo­na kadar çı­kı­yor. Bu hızlı bü­yü­me­ye pa­ra­lel ola­rak Bod­rum'a çe­şit­li ta­nın­mış ürün­ler de şu­be­ler aça­rak ge­li­yor. Bun­lar için­de yi­yecek ve içecek sek­tö­rü başı çe­ki­yor.
Çok ünlü bö­rek­çi­ler çe­şit­li yer­ler­de şu­be­ler aça­rak, bu kendi ürün­le­ri­nin lez­zet­le­ri­ni Bod­rum'da da sun­ma­ya baş­la­dı­lar. Daha açık ifade ile, fab­ri­kas­yon ürün­ler Bod­rum'u ah­ta­po­tun kol­la­rı gibi sar­ma­ya baş­la­dı.
İşte böy­le­si­ne baş dön­dü­ren bir pi­ya­sa­da Bod­rum'un lez­zet­le­ri­ni küçük bir iş­let­me­de ayak­ta tut­mak kolay iş midir?
Halil Sar­sıl­maz bu ko­nu­da ol­duk­ça id­di­alı, söy­le­dik­le­ri­ne kulak ve­re­lim:
"Biz küçük iş­let­me ol­ma­mı­za rağ­men id­di­alı­yız. Çünkü her şey el ya­pı­mı ve doğal ola­rak ya­pı­lı­yor, tü­ke­ti­ci­le­re su­nu­lu­yor. Kısa za­man­da ürün­le­ri­mi­zin bu kadar ilgi gör­me­si de bizi mo­ti­ve edi­yor. Ürün­le­ri­miz­de kul­lan­dı­ğı­mız tüm mal­ze­me­le­rin doğal ol­ma­sı­na özen gös­te­ri­yo­ruz. Unu­muz­dan yu­mur­ta­mı­za, te­re­ya­ğı­mı­za kadar köyde üre­ti­len mal­ze­me­ler­dir. Zey­tin­ya­ğı­nın en ka­li­te­li­si ürün­le­ri­miz­de yer alı­yor. Bö­rek­le­ri­mi­zin için­de kul­la­nı­lan tüm mal­ze­me­ler de köy­ler­den ge­li­yor. Bir de ürün­le­ri­miz­de bol mal­ze­me kul­la­nı­yo­ruz, bun­dan ka­çın­mı­yo­ruz. Ge­nel­lik­le su ve otlu bö­rek­le­ri­miz öy­le­si­ne büyük ilgi gör­me­ye baş­la­dı ki, çok uzak yer­ler­den bile si­pa­riş­ler ge­li­yor. Ürün­le­ri­mi­zi tü­ke­ten­ler de her zaman mem­nun ka­lı­yor ve te­şek­kür edi­yor­lar. Şimdi, bu­lun­du­ğu­muz yer artık küçük ge­li­yor. Ka­li­te­yi de boz­ma­ya­cak şe­kil­de daha geniş bir yere ta­şı­na­ca­ğız. Bunun ha­zır­lık­la­rı­nı ya­pı­yo­ruz. Zaten ürün­le­ri­mi­zin (Bö­re­ği Su-Su Bö­re­ği Yö­re­sel Lez­zet­ler) pa­ten­ti­ni de aldık. Hiç­bir zaman fab­ri­kas­yo­na gir­me­ye­ce­ğiz. Önem­li olan müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­dir. Biz­le­ri ayak­ta tutan da bu olu­yor. Bunun bi­lin­cin­de­yiz. Çok para ka­zan­ma, daha bü­yü­me, şu­be­ler açma ni­ye­tin­de de de­ği­liz. Bütün he­de­fi­miz, Bod­rum'un bu özel lez­zet­le­ri­ni üret­mek, tat­tır­mak ve ge­le­nek­le­ri­mi­zi sür­dür­mek­tir. "
Halil Sar­sıl­maz, an­ne­si ile çık­tı­ğı yolda, yeni kadın ça­lı­şan­la­rı ile yü­rü­yor. Bazen hamur aç­ma­ya fır­sat bul­duk­ça ken­di­si de katkı sağ­lı­yor. "Ha­mu­run in­ce­li­ği ile ka­lın­lı­ğı ara­sın­da­ki farkı iyi bil­mek ge­re­ki­yor. Ne fazla ince, ne fazla kalın aça­cak­sı­nız. Lez­zet farkı kay­bo­la­bi­li­yor" diyor.
Bu ne­den­le de ça­lı­şan­la­rı­nı bu işi iyi bi­len­ler­den se­çi­yor.
Halil Sar­sıl­maz, bu inanç ve azim­le işini devam et­ti­re­bi­lir­se kısa za­man­da "Bö­re­ği Su-Su Bö­re­ği Yö­re­sel­le lez­zet­le­ri" marka ha­li­ne ge­ti­re­bi­lir. Bod­rum'da böy­le­si­ne iş­let­me­le­re ye­ni­le­ri­nin ek­len­me­si­nin de yo­lu­nu aça­bi­lir. Buna Bod­rum'un ger­çek­ten çok ih­ti­ya­cı var.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Birilerine para mı kazandırılıyor?
Birilerine para mı kazandırılıyor?
Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecek
Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecek