Necdet Buluz Katar konusu daha çok baş ağrıtır... 
Katar konusu daha çok baş ağrıtır...
Necdet Buluz

Katar konusu daha çok baş ağrıtır...

Bu içerik 117 kez okundu.

Katar'a am­bar­go baş­la­tan Suudi Ara­bis­tan, Mısır, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri (BAE) ve Bah­reyn, ortak bil­di­ri ya­yın­la­yıp, Doha yö­ne­ti­mi­ne sun­duk­la­rı ta­lep­le­rin ta­ma­mı ye­ri­ne ge­ti­ri­lin­ce­ye kadar uy­gu­la­ma­la­rı­nın sü­re­ce­ği­ni açık­la­dı. Bil­di­ri­de "te­rö­rü des­tek­le­di­ği, fi­nan­se et­ti­ği, aşı­rı­lık yan­lı­la­rı­na kucak aç­tı­ğı, nef­ret söy­le­mi­ni yay­gın­laş­tır­dı­ğı ve diğer ül­ke­le­ri­nin içiş­le­ri­ne mü­da­ha­le et­ti­ği" de dile ge­ti­ril­di.
Katar ve bazı Arap ül­ke­le­ri ara­sın­da­ki kriz, 5 Ha­zi­ran'da Suudi Ara­bis­tan, Mısır, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri ve Bah­reyn yö­ne­tim­le­ri­nin Katar ile tüm dip­lo­ma­tik iliş­ki­le­ri­ni kes­me­le­riy­le baş­la­mış­tı.
Özet­le bu dört­lü geri adım at­ma­ya­cak gibi gö­rü­nü­yor.
Katar'a ab­lu­ka uy­gu­la­yan dört ülke, iliş­ki­le­rin dü­zel­til­me­si için Doha yö­ne­ti­mi­ne "Tür­ki­ye'nin Katar'daki as­ke­ri üs­sü­nün ka­pa­tıl­ma­sı, İran ile iliş­ki­le­rin ke­sil­me­si ve Al Ja­ze­era Te­le­viz­yo­nu­nun ka­pa­tıl­ma­sı" gibi şart­la­rın bu­lun­du­ğu 13 mad­de­lik bir talep lis­te­si sun­muş, Katar ise ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka ay­kı­rı hiç­bir ta­le­bin kabul edil­me­ye­ce­ği­ni açık­la­mış­tı.
Şimdi ka­fa­lar­da­ki soru şu:
Ame­ri­ka ile Katar ara­sın­da Terör ve buna fi­nans­man sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik im­za­la­nan mu­ta­ba­kat zaptı Ame­ri­ka ile Katar'a am­bar­go uy­gu­la­yan ül­ke­le­ri karşı kar­şı­ya ge­ti­rir mi?
Bunun ya­nı­tı Katar'a am­bar­go uy­gu­la­yan ül­ke­le­rin ya­yın­la­nan ortak bil­di­ri­de ve­ril­di:
Bil­di­ri­de, ABD'nin terör ve buna fi­nans­man des­te­ği sağ­lan­ma­sıy­la mü­ca­de­le­de­ki rolü ve kay­na­ğı ne olur­sa olsun, ABD-Arap ve İslam Ül­ke­le­ri Zir­ve­si'nde sağ­lam bir or­tak­lı­ğın, ay­rı­ca terör ve aşı­rı­lı­ğa karşı ulus­la­ra­ra­sı net bir tav­rın oluş­tu­ğu ak­ta­rıl­dı.
Bit­me­di, şu ko­nu­nun da al­tı­nı çi­ze­lim:
Katar ile ABD ara­sın­da te­rö­riz­min fi­nans­ma­nı­nın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik im­za­la­nan mu­ta­ba­kat zap­tı­nın, 4 ül­ke­nin uzun za­man­dır Katar'dan "te­rö­re des­te­ği­ni kes­me­si" çer­çe­ve­sin­de de­fa­lar­ca bil­dir­di­ği talep ve bas­kı­la­rı­nın bir ne­ti­ce­si ol­du­ğu vur­gu­la­nı­yor ve "Bu adım ye­ter­siz. Katar ma­kam­la­rı­nın te­rö­rün des­tek­len­me­si, buna kucak açıl­ma­sı ve fi­nan­se edil­me­siy­le mü­ca­de­le­de­ki cid­di­ye­ti ya­kın­dan iz­le­necek." de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­lı­yor.
Katar'a tavır alan 4 ülke ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan ortak bil­di­ri­de, "Katar ma­kam­la­rı te­rör­le mü­ca­de­le ile böl­ge­de gü­ven­lik ve is­tik­ra­rın sağ­lan­ma­sı­nı kap­sa­yan adil ta­lep­le­ri­mi­zin ta­ma­mı­nı ye­ri­ne ge­ti­rin­ce­ye kadar hâ­li­ha­zır­da­ki uy­gu­la­ma­la­rı­mız devam edecek." ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.
Bizim bu ko­nu­da­ki gö­rüş­le­ri­miz fark­lı:
Dik­kat edi­lecek olur­sa Katar'a karşı baş­la­tı­lan am­bar­go­dan sonra bu ül­ke­ye en fazla yar­dım ve des­te­ği sağ­la­yan Tür­ki­ye ile İran oldu. Bu du­ru­mun Ame­ri­ka'nın ho­şu­na git­ti­ği­ni söy­le­ye­me­yiz. Bu sa­tır­lar ya­zı­lır­ken Katar'a Tür­ki­ye ve İran'dan halen gıda ve ih­ti­yaç mad­de­le­ri gön­de­ril­me­si­ne devam edi­li­yor­du.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan da açık­la­ma­la­rın­da Katar'a hak­sız­lık edil­di­ği­ni söy­le­miş ve en kısa za­man­da ta­raf­la­rın ba­rış­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lit­miş­ti.
Katar'ı özel­lik­le İran'a kap­tır­mak is­te­me­yen Ame­ri­ka, bu an­laş­ma ile çok önem­li bir adımı da atmış oldu. Zaten, Kör­fez'deki en büyük üssü Katar'da olan Ame­ri­ka'nın at­tı­ğı bu adım, am­bar­go uy­gu­la­yan ül­ke­ler­ce de İran ne­de­ni ile şu anda kabul gör­müş bu­lu­nu­yor.
Çünkü açık­la­nan ortak bil­di­ri­de de ABD-Arap ve İslam Ül­ke­le­ri Zir­ve­si'nde sağ­lam bir or­tak­lı­ğın bu­lun­du­ğu­na vurgu ya­pı­la­rak bu an­laş­ma­nın sı­kın­tı ya­rat­ma­ya­ca­ğı­na de­ği­ni­li­yor. Ame­ri­ka'dan ke­sin­lik­le vaz ge­çil­me­di­ği­ni de bu şe­kil­de gö­re­bi­li­yo­ruz.
Sözü fazla uzat­ma­ya gerek yok.
Böl­ge­de Ame­ri­ka en büyük aktör ola­rak yine or­ta­ya çıktı. Hem or­ta­lı­ğı ka­rış­tı­rıp, ham ka­sa­sı­nı dol­du­ran Ame­ri­ka'nın bun­dan sonra Kör­fez­de ata­ca­ğı adım­la­ra dik­kat etmek ge­re­ki­yor.
Bu durum kar­şı­sın­da Tür­ki­ye nasıl adım ata­cak? Katar'ı des­tek­le­ye­rek diğer Arap ül­ke­le­ri­ni kar­şı­sı­na mı ala­cak? Katar krizi Tür­ki­ye- Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri­ne nasıl yan­sı­ya­bi­lir? İran'ın du­ru­mu nasıl ola­cak? Bu so­ru­la­rın ya­nı­tı­nı da bir başka ya­zı­mız­da ve­re­ce­ğiz.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sivas’ı gören üniversite istedi
Sivas’ı gören üniversite istedi
Kışın üşümeyecekler
Kışın üşümeyecekler