Necdet Buluz Baskın seçim olabilir mi? 
Baskın seçim olabilir mi?
Necdet Buluz

Baskın seçim olabilir mi?

Bu içerik 78 kez okundu.

Daha önce gerek Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, ge­rek­se Baş­ba­kan Yıl­dı­rım, bir erken seçim ko­nu­sun­da yap­tık­la­rı açık­la­ma­lar­da "Gün­de­mi­miz­de böyle bir şey yok. Se­çim­ler za­ma­nın­da 2019'da ya­pı­la­cak­tır. Biz de ha­zır­lık­la­rı­mı­zı bu ta­ri­he göre ya­pa­ca­ğız" de­miş­ler­di.
AKP teş­ki­lat­la­rın­da önem­li de­ği­şik­lik­le­rin de gün­dem­de ol­du­ğu bu gün­ler­de yeni ge­liş­me­le­rin gün­de­me gel­me­si ile yine si­ya­se­te "erken genel seçim" söy­len­ti­le­ri düştü. Her ne kadar Cum­hur­baş­ka­nı da, Baş­ba­kan da bu ko­nu­da açık­la­ma yap­mı­yor ama böyle bir ge­liş­me­nin ola­bi­le­ce­ği de ko­nu­şu­lu­yor.
Bazı çev­re­ler "Bas­kın se­çi­me hazır olun­ma­lı" diyor.
Ge­çen­ler­de MHP'den ay­rı­lan mu­ha­lif­ler­den Meral Ak­şe­ner, çok önem­li bazı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Bu­gü­ne kadar mü­ca­de­le­yi MHP ça­tı­sı al­tın­da yü­rüt­mek­te ka­rar­lı olan Ak­şe­ner'in açık­la­ma­la­rı ka­fa­la­rı da ka­rış­tır­dı. Önce Ak­şe­ner'in açık­la­ma­la­rı­nı din­le­ye­lim:
"Ar­ka­daş­la­rı­mız­la sü­rek­li is­ti­şa­re­ler ya­pı­yo­ruz, çıkış yol­la­rı arı­yo­ruz. Si­ya­si mü­ca­de­le­mi­zi MHP ça­tı­sı al­tın­da yap­mak is­te­dik. Ancak, ya­pı­lan araş­tır­ma­la­rı de­ğer­len­di­ren ar­ka­daş­la­rı­mız % 90 yeni bir olu­şu­ma ih­ti­yaç du­yul­du­ğu yö­nün­de bir sap­ta­ma yap­tı­lar. Teş­ki­lat­lar­dan ve halk­tan gelen ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da böyle bir olu­şu­ma ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. "
Mer­kez sağda yeni bir parti ça­lış­ma­sı­nın gün­de­me gel­miş ol­ma­sı, bas­kın seçim için bir neden ola­maz mı?
Kaldı ki, 2019'da ya­pı­la­cak olan genel se­çim­de ka­zan­mak öyle sa­nıl­dı­ğı gibi kolay da ol­ma­ya­cak­tır. Se­çim­de aday­la­rın en az % 50+1 puan al­ma­sı ge­re­ki­yor. Bunun sağ­la­na­bil­me­si için de or­ta­ya çı­ka­cak ada­yın böyle bir oya ih­ti­ya­cı ola­cak. Eğer, Er­do­ğan'ın kar­şı­sın­da "ha­yır­cı cephe" güçlü bir aday çı­ka­ra­bi­lir­se Er­do­ğan'ın se­çi­mi kay­be­de­bi­le­ce­ğin­den bile söz edi­li­yor.
Bu ko­nu­da bir ana­liz yapan SONAR Araş­tır­ma Grubu'nun Baş­ka­nı Hakan Bay­rak­tar yap­tı­ğı açık­la­ma­da "Bugün seçim ya­pı­la­cak olur­sa ve mer­kez sağ seç­men­den oy ala­bi­lecek aday­lar dev­re­ye gi­rer­se Er­do­ğan'ın oyu % 42'lerde kalır" diyor. Za­ma­nı­nın da Er­do­ğan'ın aley­hi­ne iş­le­di­ği­ne dik­kat çe­ki­yor:
"Eğer çoklu aday­lar­la se­çi­me gi­di­lir­se, mer­kez sağ seç­men­den oy ala­bi­lecek aday­lar da dev­re­ye gi­rer­se Er­do­ğan'ın oyu en fazla yüzde 42'lerde kalır. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de alı­nan oylar işa­ret­tir. Er­do­ğan bi­rin­ci turda ka­za­na­maz­sa ikin­ci turda işi daha da zor­la­şır. Bi­rin­ci turda Er­do­ğan'a rakip ola­cak aday mer­kez sağ­dan da oy ala­bi­lecek bir isim olur­sa Er­do­ğan'ın kay­bet­me­si yük­sek ih­ti­mal­dir. Bu bu­gün­kü ko­şul­lar­da ya­pı­lan bir de­ğer­len­dir­me. Zaman Er­do­ğan'ın le­hi­ne değil aley­hi­ne iş­li­yor. AKP için­de bile sor­gu­la­ma gi­de­rek ar­tı­yor. Bunu her yerde gör­mek müm­kün."
Bu­gün­ler­de AKP Parti kur­may­la­rı ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan yeni seçim sis­te­mi üze­rin­de ça­lış­ma­lar ya­pı­yor. Da­ral­tıl­mış seçim böl­ge­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­sı­nın da gün­dem­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.
Ni­te­kim Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan son açık­la­ma­sın­da "Önü­müz­de­ki sü­reç­te hem yeni sis­te­me ha­zır­lık ma­hi­ye­tin­de­ki uyum ya­sa­la­rı­nın çı­kar­tıl­ma­sı hem de seçim ka­nu­nun­da köklü de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Mil­let­ve­kil­le­riy­le seç­men­le­ri ara­sın­da­ki iliş­ki­yi güç­len­dir­mek için dar veya da­ral­tıl­mış seçim böl­ge­si al­ter­na­tif­le­ri başta olmak üzere de­mok­ra­si­mi­zi güç­len­di­recek tüm tek­lif­le­ri tar­tış­ma­lı­yız" de­miş­ti.
Da­ral­tıl­mış bölge sis­te­mi­ne MHP'nin karşı çık­tı­ğı ve bunun da önem­li bir tar­tış­ma ya­ra­ta­ca­ğı şim­di­ler­de gö­rü­lü­yor. MHP'nin, iki par­ti­li sis­tem ge­ti­re­ce­ği ve MHP'yi Mec­lis dışı bı­ra­ka­ca­ğı için dar bölge seçim sis­te­me karşı çık­tı­ğı, da­ral­tıl­mış bölge sis­te­mi­ne seçim ba­ra­jı­nın yüzde 5 veya 7'ye dü­şü­rül­me­si­ne ko­şu­luy­la des­tek ve­re­bi­le­ce­ği söy­le­ni­yor Da­ral­tış­mış bölge sis­te­mi­nin HDP'nin işine ya­ra­ya­ca­ğı da vur­gu­la­nı­yor.
Ada­let Eski Ba­ka­nı Hik­met Sami Türk de, konu ile il­gi­li açık­la­ma­sın­da ik­ti­dar par­ti­si AK Parti'nin bas­kın seçim yapma ha­zır­lı­ğı için­de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Türk açık­la­ma­sın­da "Dar böl­ge­nin sa­kın­ca­la­rı­nın ol­du­ğu gö­rü­lü­yor. Eğer böyle bir sis­tem olu­şur­sa bu yerel güç­le­re üs­tün­lük verir. Bö­lü­cü un­sur­lar da ra­hat­lık­la Mec­lis'e gi­re­bi­lir" diyor.
Zaten dik­kat edi­lecek olur­sa MHP'nin de da­ral­tıl­mış bölge sis­te­mi­ne bu ne­den­le karşı çık­tı­ğı söy­le­ni­yor.
Meral Ak­şe­ner cep­he­sin­de­ki par­ti­li­lik ha­re­ke­ti­nin de bas­kın seçim için bir neden ola­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. Ku­rul­ma­sı gün­dem­de olan bu par­ti­de to­par­lan­ma­ya fır­sat ve­ril­me­den böyle bir ka­ra­rın alı­na­bi­le­ce­ği­ni de ih­ti­mal dışı ola­rak de­ğer­len­dir­me­mek ge­re­ki­yor.
An­ka­ra 3. As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si, MHP'den ihraç edi­len Meral Ak­şe­ner, Sinan Ogan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın ön­cü­lü­ğün­de 19 Ha­zi­ran 2016'da ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ola­ğa­nüs­tü kong­re­yi iptal etti. Mah­ke­me­nin bu genel ku­rul­da alı­nan tüm ka­rar­la­rın yok­lu­ğu­nun tes­pi­ti­ne karar ver­miş ol­ma­sı ile yeni par­ti­nin de gün­de­me gel­me­si ka­çı­nıl­maz gö­rü­nü­yor.
Kaldı ki "hayır cep­he­si" şu an için henüz ortak bir aday üze­rin­de de an­la­şa­bil­miş değil.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sivas’ı gören üniversite istedi
Sivas’ı gören üniversite istedi
Kışın üşümeyecekler
Kışın üşümeyecekler