Necdet Buluz Hain Barzani, yine iş başında 
Advert
Hain Barzani, yine  iş başında
Necdet Buluz

Hain Barzani, yine iş başında

Bu içerik 86 kez okundu.

Bizi takip eden okur­la­rı­mız anım­sa­ya­cak­lar­dır. Türk ve Tür­ki­ye düş­ma­nı Bar­za­ni ile il­gi­li yaz­dı­ğı­mız ya­zı­lar­da "Bar­za­ni dış güç­le­rin ma­şa­sı­dır ve PKK'ya da des­tek ve­re­rek bu güç­le­re hiz­met et­mek­te­dir. Bu­la­nık suda balık av­la­ma­yı seven Bar­za­ni, fır­sat eline geç­ti­ğin­de de Türk ve Tür­ki­ye düş­man­lı­ğı­nı or­ta­ya koy­mak­tan çe­kin­me­ye­cek­tir" de­miş­tik.
Bar­za­ni'nin Kuzey Irak'taki ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li dış ba­sı­na yan­sı­yan şu gö­rüş­le­ri­nin de al­tı­nı çi­ze­lim:
"Irak'ın bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­ma is­te­ği mev­cut fakat ger­çek­ler Irak'ın as­lın­da hâ­li­ha­zır­da çö­zül­me­si im­kân­sız prob­lem­ler yü­zün­den bö­lün­dü­ğü­nü gös­te­ri­yor. Sün­ni­ler ile Şi­iler 1400 yıl­dır ça­tı­şı­yor ve bu sa­va­şın kur­ban­la­rı biz Kürt­le­riz. Yeni bir bir­lik­te yaşam for­mü­lü bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Çe­kos­lo­vak­ya ve Yu­gos­lav­ya'nın da­ğıl­ma­sı­na dik­kat eder­se­niz, Doğu Av­ru­pa halk­la­rı nasıl kendi dev­let­le­ri­ne sahip ol­duy­sa Kürt­le­rin de kendi dev­let­le­ri­ne sahip olma hakkı var­dır "
İşte, önün­de bir fır­sat bulan, başta Katar krizi olmak üzere bir­çok böl­ge­sel sorun ne­de­niy­le dik­kat­le­rin başka ta­raf­la­ra yo­ğun­laş­ma­sı­nı fır­sat ola­rak de­ğer­len­di­ren Irak Kürt Böl­ge­sel Yö­ne­ti­mi (IKBY) Baş­ka­nı Mesut Bar­za­ni, ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu­nun 25 Eylül'de ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­ya­rak Türk ve Tür­ki­ye düş­man­lı­ğı­nı bir kez daha or­ta­ya koy­muş­tur.
Ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu­nun ger­çek­leş­tir­me­si için im­za­la­dı­ğı ka­rar­na­me­yi il­gi­li bi­rim­le­re gön­de­ren Bar­za­ni, Seçim ve Re­fe­ran­dum Ba­ğım­sız Yük­sek Ko­mis­yo­nu'nun ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu­nun za­ma­nın­da ya­pıl­ma­sı için ge­rek­li tüm ça­lış­ma­la­rı za­ma­nın­da ta­mam­la­ma­sı­nı is­te­di.
Bar­za­ni Yö­ne­ti­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­da ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu­nun IKBY ida­re­si dı­şın­da­ki Kürt böl­ge­le­rin­de de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği ifade edil­di. Tek ta­raf­lı ba­ğım­sız­lık açık­la­ma­sı­na Bağ­dat sert çıktı. Erbil'in 25 Eylül'de ya­pa­ca­ğı ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­muy­la il­gi­li açık­la­ma yapan Irak Mer­ke­zi Hü­kü­met Söz­cü­sü Salim al-Ja­bo­uri, "Bu tek ta­raf­lı re­fe­ran­du­mu red­de­di­yo­ruz" dedi.
IKBY'nin re­fe­ran­dum ka­ra­rı­na Türk­men­ler de tepki gös­ter­di. Irak Türk­men Cep­he­si Baş­ka­nı (ITC) Erşet Sa­li­hi, IKBY'nin 'ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu' pla­nı­na tepki gös­te­re­rek, "Türk­men­le­rin yo­ğun­luk­la ya­şa­dı­ğı böl­ge­nin bu re­fe­ran­du­ma ka­tıl­ma­sı­nı ke­sin­lik­le kabul et­me­ye­ce­ğiz" dedi.
Irak Kürt Böl­ge­sel Yö­ne­ti­mi'nden (IKBY) gelen ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu adım­la­rı­na Tür­ki­ye'den de tepki geldi. Re­fe­ran­dum ka­ra­rı­nın vahim bir hata ola­ca­ğı­nın dile ge­ti­ril­di­ği Tür­ki­ye Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da şun­lar dile ge­ti­ril­di: 
"IKBY'nin 25 Eylül'de 'ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu' yapma pla­nı­nın vahim bir hata teş­kil ede­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Irak'ın top­rak bü­tün­lü­ğü­nün ve si­ya­si bir­li­ği­nin mu­ha­fa­za edil­me­si, Tür­ki­ye'nin Irak po­li­ti­ka­sı­nın temel il­ke­le­rin­den bi­ri­dir. Bu ilke böl­ge­de ka­lı­cı is­tik­rar, barış, gü­ven­lik ve re­fa­hın ön ko­şul­la­rı ara­sın­da­dır. Irak hal­kı­nın için­de bu­lun­du­ğu bu ola­ğan dışı ko­şul­lar­da, üs­te­lik sta­tü­sü tar­tış­ma­lı böl­ge­le­ri de içe­recek şe­kil­de ya­pı­la­cak bir re­fe­ran­du­mun hal­kın ira­de­si­ni yan­sıt­mak­tan uzak ka­la­ca­ğı açık­tır."
Bizim için hiç de sürp­riz ol­ma­yan bir açık­la­ma­nın Ame­ri­ka'dan gel­me­si ve Bar­za­ni'ye des­tek çık­ma­sı önem­sen­me­li­dir. Yıl­lar­dır PKK'ya ve Su­ri­ye'deki uzan­tı­sı PYD'ye des­tek çıkan Ame­ri­ka'nın böl­ge­de­ki oyu­nu­nu ta­mam­la­ya­bil­me­si için böyle bir des­tek ver­me­si zaten bek­le­ni­yor­du. Böy­le­ce Ame­ri­ka ger­çek yü­zü­nü gös­ter­miş oldu.
Ame­ri­ka, açık­la­ma­sın­da "Ba­ğım­sız­lık meşru hak" di­ye­rek Bar­za­ni yö­ne­ti­mi­ne des­tek çı­kar­ken diğer ta­raf­tan da artık an­la­mı kal­ma­yan Irak'ın top­rak bü­tün­lü­ğün­den de söz ede­rek coğ­raf­ya­da önem­li de­ği­şik­lik­ler ola­bi­le­ce­ği­nin de me­sa­jı­nı verdi.
Şu­ra­sı unu­tul­ma­ma­lı­dır:
İran ve Şii ya­yıl­ma­cı­lı­ğı­na karşı bir "Kürt Seddi" ör­me­nin ya­nın­da İsrail'i gü­ve­ne ala­cak plan­da diğer po­tan­si­yel teh­li­ke­le­ri ve tek­nik­le­ri de gör­mez­den ge­le­me­yiz. Ame­ri­ka her zaman "İsrail'in gü­ven­li­ği her şey­den önce gel­mek­te­dir" de­mi­yor mu?
ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Söz­cü­sü He­at­her Na­u­ert, re­fe­ran­dum ile il­gi­li ola­rak, "IKBY'nin meşru öz­lem­le­ri­ni an­lı­yor ve tak­dir edi­yo­ruz. ABD ola­rak bir­le­şik, is­tik­rar­lı, de­mok­ra­tik ve fe­de­ral bir Irak'ı des­tek­li­yo­ruz" açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Ge­liş­me­le­rin asıl can alıcı nok­ta­sı­na da ba­ka­lım:
Bar­za­ni Yö­ne­ti­mi­ne bu tep­ki­ler ge­lir­ken diğer ta­raf­tan PKK'nın Su­ri­ye'deki kolu olan PYD'den önem­li sa­yı­la­bi­lecek bir açık­la­ma geldi. PYD yö­ne­ti­ci­le­rin­den Aldar Halil, IKBY ile Ro­ja­va'nın kon­fe­de­ras­yon ça­tı­sı al­tın­da bir araya ge­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­ye­rek böl­ge­de dü­şü­nü­len Ba­ğım­sız Kürt Dev­le­ti'nin ha­ya­ta ge­çi­ri­le­bi­le­ce­ği me­sa­jı­nı verdi ve daha sonra şun­la­rı söy­le­di:
"Kon­fe­de­ral sis­tem ça­tı­sı al­tın­da bir araya ge­le­bi­li­riz. Sı­nır­la­rın de­ğiş­me­si bir başka konu. Mev­cut du­rum­da her­kes Su­ri­ye'nin, Irak'ın ve Tür­ki­ye'nin sı­nır­la­rı­nın de­ğiş­me­me­si ko­nu­sun­da hem­fi­kir. Ancak şayet bu sı­nır­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si müm­kün olur­sa bu Kürt­ler için son de­re­ce fay­da­lı bir ge­liş­me olur. Ancak bu sı­nır­la­rın mu­ha­fa­za­sı­nın da bir ça­re­si var­dır. O da kon­fe­de­ral bir sis­tem ça­tı­sı al­tın­da Kürt­le­rin bir­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­dır" 
Baş­ba­kan Yıl­dı­rım, Peş­mer­ge li­de­ri Bar­za­ni'nin 25 Eylül'de ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu yapma pla­nı­na iliş­kin ola­rak, "Bizim gö­rü­şü­müz çok açık ve net­tir. Biz, Irak'ın top­rak bü­tün­lü­ğü­nü is­ti­yo­ruz. Bütün Irak­lı­la­rın bir arada, bir dev­let ola­rak ya­şa­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu ka­ra­rın da so­rum­suz­ca ve­ril­miş bir karar ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz" dedi.
Dü­şün­mek ye­ter­li mi? Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bir şey­ler varsa bu­gün­ler­de bun­lar mut­la­ka ya­pıl­ma­lı­dır.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sivas’ı gören üniversite istedi
Sivas’ı gören üniversite istedi
Kışın üşümeyecekler
Kışın üşümeyecekler