Necdet Buluz Türk Birliği Kurultayı yapılıyor 
Türk Birliği Kurultayı yapılıyor
Necdet Buluz

Türk Birliği Kurultayı yapılıyor

Bu içerik 77 kez okundu.

Geç­miş­te MHP ta­ra­fın­dan her yıl Türk Dün­ya­sı Şö­le­ni ya­pı­lır­dı. Bu şö­le­ne Türk dün­ya­sın­dan çağ­rı­lı aka­de­mis­yen­ler, sa­nat­çı­lar, dans grup­la­rı ka­tı­lır, Tür­ki­ye'nin fark­lı yer­le­rin­de dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe dev­le­tin hemen her bi­ri­min­den il­gi­li­ler de ka­tı­lır­dı.
Özel­lik­le mer­hum Al­pars­lan Tür­keş'in çok önem ver­di­ği ve ken­di­si­nin de ka­tıl­dı­ğı bu et­kin­lik­le­rin Türk dün­ya­sı­nın bü­tün­leş­me­si, güç­len­me­si, ara­la­rın­da­ki bağ­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı açı­sın­dan son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu her zaman gör­dük. Ya­pı­lan et­kin­lik­le­rin ço­ğu­na ka­tıl­ma fır­sa­tı­mız da ol­muş­tur.
Daha sonra bu et­kin­lik­ler çe­şit­li ne­den­le kal­dı­rıl­dı. Yazık da edil­di.
Bazı böl­ge­le­ri­miz­de ku­ru­lu olan der­nek­ler, ku­ru­luş­lar, be­le­di­ye­ler, sivil top­lum ör­güt­le­ri bu bay­ra­ğı yere dü­şür­me­me­ye özen gös­ter­di­ler. Çoğu yerde irili ufak­lı et­kin­lik­ler dü­zen­len­me­ye baş­la­dı.
Türk dün­ya­sı­nın se­si­ni du­yur­ma­sı, bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­nü pe­kiş­tir­me­si açı­sın­dan biz bu tür et­kin­lik­le­rin hep­si­ni des­tek­li­yo­ruz. Hat­tat ye­ter­li bul­ma­dı­ğı­mı­zı, daha yoğun ve ses ge­ti­ri­ci et­kin­lik­le­rin dü­zen­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni de dü­şü­nü­yo­ruz.
Ge­çen­ler­de eli­mi­ze geçen bir ma­il­de Kay­se­ri'de Türk Bir­li­ği Ku­rul­ta­yı dü­zen­le­ne­ce­ği ha­be­ri­ni aldık. 19-23 Tem­muz 2017 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şecek olan bu ku­rul­ta­yın, Türk dün­ya­sı­na ışık tu­ta­ca­ğı­na, önem­li bir ha­re­ket alanı aça­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Ön­ce­lik­le de böy­le­si­ne bir ku­rul­ta­yın dü­zen­len­me­sin­de emeği ge­çen­le­ri kut­la­mak is­ti­yo­ruz.
Kay­se­ri'de 19-23 Tem­muz ta­rih­le­rin­de ilk defa dü­zen­le­necek olan Türk Bir­li­ği Ku­rul­ta­yı ha­zır­lık­la­rı devam edi­yor. Ku­rul­tay ha­zır­lık yö­ne­ti­ci­le­rin­den Mem­duh Yağ­mur ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da ve­ri­len bil­gi­le­ri özet­li­yo­ruz:
"Türk Cum­hu­ri­yet­le­ri ve Türk Ak­ra­ba Top­lu­luk­la­rı ara­sın­da ge­rek­li bağ­la­rın ye­te­rin­ce ku­ru­la­ma­ma­sı; 10 bin yıl­lık köklü ve seç­kin bir kül­tür mi­ra­sı­nı tem­sil eden Türk Kül­tü­rü'nün ve Türk Me­de­ni­ye­ti­nin an­la­tıl­ma­sı Bal­kan­lar­dan Çin Sed­di­ne kadar ya­şan­mak­ta olan ortak Türk kül­tü­rü­nün ko­run­ma­sı, ge­liş­ti­ril­me­si ve daha da yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı açı­sın­dan önem­li bir ek­sik­lik­tir. Bu ek­sik­li­ğin gi­de­ril­me­sin­de­ki en önem­li me­se­le, Türk Mil­le­ti­nin üze­ri­ne ser­pil­miş ör­tü­yü kal­dır­mak, tozu top­ra­ğı sil­ke­le­mek­tir.
Büyük Bilge Hakan, "Ey Türk! Titre ve ken­di­ne dön, sen ken­di­ne dö­nün­ce büyük olur­sun."sözü bize yol gös­ter­mek­te­dir.
Bir­kaç yıl­dır Ma­ca­ris­tan'da ya­pı­lan Turan Ku­rul­ta­yı , dünya Türk­le­ri için büyük bir he­ye­can ver­mek­te­dir. Dün­ya­nın fark­lı yer­ler­den gelen Türk Dev­let ve top­lu­luk­la­rı bir araya gel­mek­te ve ortak kül­tü­rün ya­şa­tıl­ma­sı­na ve­si­le ol­mak­ta­dır.
Tür­ki­ye 'de ise bu za­ma­na kadar bütün Türk­le­rin arada ol­du­ğu ve halka açık bir ku­rul­tay ya­pıl­ma­dı­ğı için büyük bir bek­len­ti ol­du­ğu da bel­li­dir. 1992 de Rah­met­li Baş­buğ Al­pars­lan TÜR­KEŞ ta­ra­fın­dan ya­pı­lan Türk Ku­rul­tay­la­rı elit bir ta­ba­ka ile ya­pıl­mış, halka ine­me­miş ve TÜR­KEŞ'in ve­fa­tın­dan kısa bir süre sonra da bi­ti­ril­miş­ti.
Yıl­la­rın öz­le­mi ile Türk­lük gurur ve şuuru ile dolu mil­le­ti­mi­zin fert­le­ri, Tür­ki­ye ve Türk dün­ya­sı­nın bir araya ge­le­ce­ği, aynı gaye için çar­pan yü­rek­le­rin bir arada ola­ca­ğı ve kar­deş­le­rin bir­bi­ri­ne ka­vu­şa­ca­ğı anı he­ye­can­la bek­li­yor­du. Böyle bir or­tam­da Türk Bir­li­ği Ku­rul­ta­yı için Dünya Av­şar­lar Der­ne­ği ola­rak dev­le­tin il­gi­li mer­ci­le­ri­ne resmi mü­ra­ca­atı­mı­zı yap­tık. Ge­rek­li izin­ler ve des­tek­ler alın­dık­tan sonra da bis­mil­lah di­ye­rek yola çık­tık."
Bu arada şu notu da düş­me­den ya­zı­mı­zı nok­ta­la­ma­ya­lım:
Yıl­lar­dır Ya­lo­va'da YAFEM ta­ra­fın­dan dü­zen­len­mek­te olan Türk Dün­ya­sı Şö­le­ni, ya­pıl­mak­ta olan bu et­kin­lik­ler­de en ses ge­ti­ri­ci Türk Dün­ya­sı bu­luş­ma­sı ola­rak dik­kat­le­ri çe­ki­yor. Bu şölen için­de yer alan Türk Dün­ya­sı Medya Bu­luş­ma­sı ise kar­deş ül­ke­le­ri ve top­lu­luk­la­rı kay­naş­tır­ma­sı açı­sın­dan daha bir önem or­ta­ya ko­yu­yor.
Bu­gü­ne kadar ya­pı­lan Türk Dün­ya­sı bu­luş­ma­la­rın­da önem­li bir yer tutan Ya­lo­va'daki bu et­kin­lik­le­rin, Kay­se­ri'de ya­pıl­ma­ya baş­la­na­cak olan Türk Dün­ya­sı Ku­rul­tay­la­rı ile önem­li bir des­tek ola­bi­le­ce­ği­ni de söy­lem­li­yiz.
Anım­sat­ma­mız ge­re­ken bir konu da şu:
Dev­let, bu tür et­kin­lik­le­re mut­la­ka des­tek ver­me­li, bu işi üst­le­nen­le­ri de yal­nız bı­rak­ma­ma­lı­dır. Dev­let des­te­ği ile Türk Dün­ya­sı ku­rul­tay­la­rı ve şö­len­le­ri­nin he­def­le­ri­ne kısa za­man­da ula­şa­bi­le­ce­ği­ni de vur­gu­la­ma­lı­yız.
Türk dün­ya­sı­na hiz­met ya­rı­şın­da etkin olan hangi kurum ve ku­ru­luş, her kim olur­sa olsun, böy­le­si­ne hiz­met­le­rin çok önem­li ol­du­ğu­nu anım­sa­tı­yor ve hep­si­ni kut­lu­yo­ruz. Biz de ya­zı­la­rı­mız ve gö­rüş­le­ri­miz­le bu et­kin­lik ya­rış­la­rı­nı des­tek­le­me­ye devam ede­ce­ğiz.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sivas’ı gören üniversite istedi
Sivas’ı gören üniversite istedi
Kışın üşümeyecekler
Kışın üşümeyecekler