Necdet Buluz İslam dünyası kan gölüne döndü.... 
Advert
İslam dünyası kan gölüne döndü....
Necdet Buluz

İslam dünyası kan gölüne döndü....

Bu içerik 94 kez okundu.

Daha önce yaz­dı­ğı­mız ya­zı­la­rın bi­rin­de İslam Dün­ya­sı­nın "Haçlı çem­be­ri" için­de ol­du­ğu­na de­ğin­miş ve "Özel­lik­le Ame­ri­ka ve müt­te­fik­le­ri İslam dün­ya­sı­nı kan gö­lü­ne çe­vi­ri­yor" de­miş­tik. Tür­ki­ye'nin de aynı güç­ler­ce çev­ril­di­ği­ne dik­kat­le­ri çek­miş­tik.
ABD ön­cü­lü­ğün­de­ki kü­re­sel güç­ler ve bes­le­dik­le­ri terör ör­güt­le­ri İslam dün­ya­sı­nı kan gö­lü­ne çe­vi­ri­yor. Her yerde kan ve göz­ya­şı sel olup akı­yor. En son Af­ga­nis­tan'da bom­ba­la­rın pat­la­tıl­ma­sı so­nun­da en az 80 kişi öldü. Su­ri­ye, Irak ve Yemen'deki durum zaten göz­ler önün­de.
Dik­kat edi­lecek olur­sa dış güç­ler Ra­ma­zan ayın­da bile boş dur­mu­yor. Akı­tı­lan göz­yaş­la­rı­na ye­ni­le­ri ek­le­ni­yor.
İslam dün­ya­sı­na yö­ne­lik kat­li­am olay­la­rı­na kı­sa­ca de­ği­ne­lim:
Ra­ma­zan'ın ilk günü Af­ga­nis­tan'daki Host ken­tin­de özel kuv­vet­le­re ya­pı­lan bom­ba­lı sal­dı­rı­da 18 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı yi­tir­me­sin­den sonra bu kez de baş­kent Kabil'de te­rö­rü ya­şa­dı. Alman bü­yü­kel­çi­li­ği­nin gi­ri­şin­de bomba yüklü su tan­ke­ri pat­la­tıl­dı. Su tan­ke­ri­ne yer­leş­ti­ri­len bom­bay­la dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da en az 80 kişi öldü, 350 kişi de ya­ra­lan­dı.
Büyük pat­la­ma­da Al­man­ya bü­yü­kel­çi­lik bi­na­sı en­ka­za döndü, Fran­sa ve Hin­dis­tan bü­yü­kel­çi­lik bi­na­la­rı da hasar gördü. Sal­dı­rı böl­ge­si­ne yakın yerde bu­lu­nan Tür­ki­ye'nin Kabil Bü­yü­kel­çi­li­ği'nde ise can ve mal kaybı ol­ma­dı­ğı, bi­na­nın cam ve du­var­la­rın­da küçük çaplı hasar oluş­tu­ğu öğ­re­nil­di.
En az 80 ki­şi­nin öl­dü­ğü sal­dı­rı­da ölü sa­yı­sı­nın yüzü ge­çe­bi­le­ce­ği ifade edi­li­yor. Pat­la­ma­da bi­na­la­rın çoğu ağır hasar gö­rür­ken yak­la­şık 30 araç da yandı. Af­ga­nis­tan'ın baş­ken­ti­ni kana bu­la­yan ve 80 in­sa­nın ölü­mü­ne yol açan bom­ba­lı sal­dı­rı­da, Türk bü­yü­kel­çi­lik bi­na­sı et­ki­len­di.
Kan ve göz­ya­şı­nın dur­ma­dı­ğı bir diğer nokta ise Irak ola­rak dik­kat­le­ri çe­ki­yor. Bir yan­dan terör ör­güt­le­ri bir yan­dan ABD ön­cü­lü­ğün­de­ki ko­alis­yon eliy­le si­vil­ler kat­le­di­li­yor. Baş­kent Bağ­dat iftar ve sahur va­kit­le­rin­de terör ör­gü­tü IŞİD ta­ra­fın­dan çifte sal­dı­rı ile sar­sıl­dı.
İlk sal­dı­rı Şi­ile­rin yoğun ya­şa­dı­ğı Kar­ra­da sem­tin­de dü­zen­len­di. Ken­tin meş­hur don­dur­ma­cı­la­rın­dan bi­ri­nin önün­de bomba yüklü araç in­fi­lak et­ti­ril­di. Sal­dı­rı, iftar son­ra­sı büyük bir ka­la­ba­lı­ğın dük­kâ­nın önün­de top­lan­dı­ğı sı­ra­da ger­çek­leş­ti. En az 16 can kay­bı­nın ol­du­ğu pat­la­ma­da 70 kişi de ya­ra­lan­dı.
İftarı kana bu­la­yan terör ör­gü­tü IŞİD sa­hur­da da aynı kanlı ey­le­mi dü­zen­le­di. Bu kez Kerh sem­tin­de bomba yüklü bir araç pat­la­tıl­dı. Sal­dı­rı­da en az 11 kişi can verdi, 20'den fazla kişi ya­ra­lan­dı. Terör ör­gü­tü IŞİD, kendi haber ajan­sın­dan ya­yın­la­dı­ğı açık­la­may­la iki sal­dı­rı­yı da üst­len­di.
Bağ­dat'ta IŞİD'ın kat­let­ti­ği Müs­lü­man­la­rı Musul'da da "IŞİD ile mü­ca­de­le" adı al­tın­da ABD ön­cü­lü­ğün­de­ki ko­alis­yon kat­le­di­yor. Bom­ba­lı sal­dı­rı­lar­da sık sık toplu kat­li­am­lar ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ko­alis­yon Irak'taki kat­li­am­la­rı­na ben­zer kat­li­am­la­rı Su­ri­ye'de de ger­çek­leş­ti­ri­yor.
İngil­te­re mer­kez­li Su­ri­ye İnsan Hak­la­rı Göz­le­me­vi, ko­alis­yo­nun 23 Ni­san-23 Mayıs ara­sın­da ger­çek­leş­tir­di­ği hava sal­dı­rı­la­rın­da 355 ki­şi­yi öl­dür­dü­ğü­nü ve bun­lar­dan 225'inin sivil ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ör­gü­te göre ölen­le­rin 44'ü çocuk, 36'sı da kadın. Ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız bir ay ABD ta­ra­fın­dan en fazla si­vi­lin öl­dü­rül­dü­ğü 30 gün­lük dönem oldu.
İşin en önem­li ta­ra­fı, sal­dı­rı­la­rın ge­nel­de si­vil­le­ri de hedef almış ol­ma­sı­dır.
ABD ön­cü­lü­ğün­de­ki "IŞİD kar­şı­tı" ko­alis­yo­nun hava ha­re­kât­la­rı 2014 yı­lı­nın son­la­rı­na doğru baş­la­dı. O ta­rih­ten bu yana 319'u çocuk olmak üzere yak­la­şık 1.481 sivil hava sal­dı­rı­la­rı ne­ti­ce­sin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. ABD or­du­su bu ayın baş­la­rın­da, Irak ve Su­ri­ye'deki hava sal­dı­rı­la­rı­nın 352 si­vi­lin ölü­mü­ne neden ol­du­ğu­nu iti­raf et­miş­ti.
Yemen'de de çok büyük dram ve kat­li­am­lar ya­şa­nı­yor. Ame­ri­ka, Su­udi­le­re ver­di­ği si­lah­lar­la Yemen'deki Müs­lü­man­la­rın Su­udi­ler eliy­le kat­le­dil­me­si­ne çanak tu­tu­yor. Bu da İslam dün­ya­sı­nın bir­bi­ri­ni bo­ğaz­la­dı­ğı ger­çe­ği­ni de göz­ler önüne ser­me­si ba­kı­mın­dan önem­li­dir.
Yemen 3 büyük teh­li­ke ile aynı anda mü­ca­de­le et­me­ye ça­lı­şı­yor. Suud ope­ras­yon­la­rı, IŞİD te­rö­rü ve sal­gın has­ta­lık­lar. Suudi Ara­bis­tan 26 Mart 2015'te baş­lat­tı­ğı hava ope­ras­yon­la­rı­nı 2 yıl­dır devam et­ti­ri­yor. Bu sü­reç­te bin­ler­ce Ye­men­li ha­ya­tı­nı kay­bet­ti ve mil­yon­lar­ca Ye­men­li evsiz kaldı.
Suud ope­ras­yon­la­rı­nı fır­sat bilen IŞİD terör ör­gü­tü Yemen'de hakim ol­du­ğu top­rak­la­rı ge­niş­let­ti. Yemen hü­kü­me­ti bir yan­dan da bu terör ör­gü­tü­nün önüne kes­me­ye ça­lı­şı­yor. Yemen'de en büyük teh­li­ke ise sağ­lık krizi.
Şimdi de yü­zü­müz yanı ba­şı­mız­da­ki Su­ri­ye'ye çe­vi­re­lim:
Kan gö­lü­nün mer­ke­zin­de ise Su­ri­ye var. ABD terör ör­gü­tü PKK uzan­tı­sı PYD-YPG ile bir­lik­te Rakka ope­ras­yo­nu­na ha­zır­la­nı­yor. Nihai he­de­fi Su­ri­ye'nin ku­ze­yin­de tıpkı Irak'ın ku­ze­yin­de ol­du­ğu gibi bir terör dev­le­ti kur­mak olan ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı Pen­ta­gon terör ör­gü­tü YPG'ye silah, mü­him­mat ve araç sev­ki­ya­tı yap­tık­la­rı­nı açık­la­mış­tı.
Ko­nu­yu önem­si­yo­ruz ve yaz­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sivas’ı gören üniversite istedi
Sivas’ı gören üniversite istedi
Kışın üşümeyecekler
Kışın üşümeyecekler