Sema Biçer KENDİNİZE NE SÖYLEDİĞİNİZİN FARKINDA MISINIZ? 
KENDİNİZE NE SÖYLEDİĞİNİZİN FARKINDA MISINIZ?
Sema Biçer

KENDİNİZE NE SÖYLEDİĞİNİZİN FARKINDA MISINIZ?

Bu içerik 355 kez okundu.

 

Bir­çok in­sa­nın kar­şı­laş­tık­la­rı ak­si­lik­ler­de ken­di­le­ri ile olan iç ko­nuş­ma­la­rın­da çok ka­ram­sar ve kö­tüm­ser ol­duk­la­rı­nı gö­rü­yo­rum.
İste­me­di­ği du­rum­lar­la kar­şı­la­şan bir­çok insan oto­ma­tik­leş­miş bir şe­kil­de şu iç ko­nuş­ma­la­rı ya­pı­yor.
Sı­nıf­ta ho­ca­sı­nın so­ru­su­na yan­lış yanıt ver­miş bir öğ­ren­ci; Rezil oldum, şimdi her­kes benim ka­tık­sız bir aptal ol­du­ğu­mu dü­şü­nü­yor.
Eşi eve söy­le­di­ği sa­at­ten daha geç gelen bir kadın; Zaten beni ye­te­rin­ce önem­se­mi­yor, sev­mi­yor. Benim is­te­di­ğim bir şeyi ne zaman yaptı ki? Her zaman aynı şey­ler…
Er­gen­lik ça­ğın­da ço­cu­ğu­nun si­ga­ra iç­ti­ği­ne tanık olan bir anne; Ben ye­te­rin­ce iyi bir anne de­ği­lim. Ço­cu­ğu­mu za­rar­lı alış­kan­lık­lar­dan ko­ru­ya­mı­yo­rum.
Üni­ver­si­te sı­na­vın­da is­te­di­ği puanı ala­ma­mış bir genç; Bu kadar ça­lış­tım yine ba­şa­ra­ma­dım. Benim ze­kâm­da bir sorun var.
Eşi ta­ra­fın­dan al­da­tıl­dı­ğı­nı öğ­re­nen bir kadın; Zaten çok şiş­ma­nım ve ken­di­me hiç bak­mı­yo­rum. Ola­ca­ğı buydu.
Si­ga­ra bı­rak­ma de­ne­me­le­ri ba­şa­rı­lı ol­ma­mış ye­tiş­kin bir erkek; İra­de­si ol­ma­yan bir ada­mım. Zaten neyi ba­şar­dım ki bunu ba­şa­ra­ca­ğım.
Ya­ban­cı dil sı­na­vı­na 3. Kez gir­miş ve geçer puanı ala­ma­mış bir aka­de­mis­yen; Benim dil zekâm yok. Ne yap­sam ol­mu­yor. Ezber ye­te­ne­ğim de yok zaten, ben bu işi ya­pa­ma­ya­ca­ğım.
Kilo ve­re­rek is­te­di­ği ağır­lı­ğa bir türlü ge­le­me­yen bir bey; Ben bu işi ya­pa­ma­ya­ca­ğım. Kaç kere diyet yap­tım hep­si­de ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­lan­dı. Ben bo­ğa­zı­na dur di­ye­me­yen bi­ri­yim. 
Yap­tı­ğı proje ne­de­niy­le ami­rin­den olum­suz ge­ri­bil­di­rim alan bir ça­lı­şan; Ağ­zım­la kuş tut­sam ol­mu­yor. Elimi neye atsam hüs­ran­la so­nuç­la­nı­yor. Be­ce­rik­si­zin te­ki­yim.
Sı­nıf­ta bir grup öğ­ren­ci­nin kendi ara­la­rın­da ko­nuş­ma­la­rı­nı de­ne­di­ği pek çok yön­tem­le en­gel­le­ye­me­yen bir öğ­ret­men; Ben ye­te­rin­ce et­ki­li öğ­ret­me­yi be­ce­re­mi­yo­rum. Sı­nıf­ta­ki tüm öğ­ren­ci­le­rin il­gi­si­ni çe­ke­bi­lecek bir be­ce­ri­ye sahip de­ği­lim. Ben asla iyi bir öğ­ret­men ola­ma­ya­ca­ğım.
Ço­cu­ğu­na bakım ko­nu­sun­da eşi­nin olum­suz de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne maruz kalan bir baba; Ben­den asla iyi bir baba ol­ma­yı ba­şa­ra­ma­ya­ca­ğım. Çok ye­ter­si­zim. 
Bir ha­nım­la ta­nı­şıp duy­gu­sal bir iliş­ki baş­lan­gı­cı için hayır ya­nı­tı­nı alan bir erkek; Ben ev­le­nil­mek için ye­ter­li özel­lik­le­re sahip biri de­ği­lim. Bütün kız­lar beni red­de­di­yor. Bir daha asla bi­ri­si ile ta­nış­mak için plan yap­ma­ya­ca­ğım. 
Vb…
Bu iç ko­nuş­ma­lar oto­ma­tik­leş­miş bir şe­kil­de ve kar­şı­la­şı­lan aksi git­miş bir du­ru­mun hemen ar­ka­sın­dan olur. Bu ko­nuş­ma­la­rın içe­ri­ği bizim o olay­la­ra iliş­kin ge­tir­di­ği­miz yo­rum­lar­dır ve ço­ğun­luk­la bizim kendi ken­di­mi­ze oluş­tur­du­ğu­muz dü­şün­ce­le­ri­miz­den olu­şur. Eğer içi ko­nuş­ma­la­rı­mız yu­ka­rı­da­ki gibi olum­suz dü­şün­ce­ler içe­ri­yor­sa dik­kat et­me­miz ge­re­kir. Çünkü; 
Olum­suz iç ko­nuş­ma­lar, olum­suz dü­şün­ce­le­rin ürü­nü­dür,
Olum­suz dü­şün­ce­ler, olum­suz duy­gu­lar oluş­tu­rur,
Olum­suz duy­gu­lar, ka­ram­sar ve kö­tüm­ser bir bakış açısı oluş­tu­rur,
Ka­ram­sar­lık ve kö­tüm­ser­lik dep­res­yo­na neden ola­bi­lir.
Bu tür­den bakış açı­la­rı, dep­res­yo­na neden ol­ma­sa bile en iyi ola­sı­lık­la yeni ey­lem­ler ko­nu­sun­da ce­sa­ret­siz dav­ra­nıl­ma­sı­na ve olun­du­ğu yerde sa­yıl­ma­sı­na neden olur­lar. 
Ya­şa­mı­nız­da ge­li­şi­mi­niz ko­nu­sun­da ete­ği­niz­den aşağı çeken bir rol oy­nar­lar.
Etek çe­ki­ci­le­ri­ni­zi fark etmek is­ti­yor­sa­nız ken­di­niz­le il­gi­li bir ça­lış­ma yapın.
Bir hafta bo­yun­ca her gün is­te­me­di­ği­niz bir durum ya­şa­dı­ğı­nız­da ken­di­niz­le yap­tı­ğı­nız iç ko­nuş­ma­la­rı fark edin. 
Ne kadar çok olum­suz iç ko­nuş­ma­lar yap­tı­ğı­nı­za şa­şı­ra­cak­sı­nız.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sivas’ta üretilen milli vagonlar Viyana’ya gönderildi
Sivas’ta üretilen milli vagonlar Viyana’ya gönderildi
Üniversite hastanesine yeni bina yapılacak
Üniversite hastanesine yeni bina yapılacak